Bendra informacija

UAB „Ivega“ ir Ko gerbia savo lankytojų ir pirkėjų privatumą, todėl garantuoja, kad internetinėje svetainėje www.ivega.lt Jūsų pateikta informacija naudojama ir laikoma saugiai. Tačiau, prieš darydami užsakymą, perskaitykite šią UAB „Ivega“ ir Ko privatumo politiką, kad vėliau nekiltų nesusipratimų.

UAB „Ivega“ ir Ko pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šios privatumo politikos nuostatas, todėl kaskart naudodamiesi šiuo tinklapiu turite iš naujo jas perskaityti. Naudotis elektroninės parduotuvės www.ivega.com paslaugomis gali:

- visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

- nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus - tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu, stipendija ar kitomis teisėtomis lėšomis;

- juridiniai asmenys;

 -visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

Renkama informacija ir BDAR

2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojo ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR), kuris sustiprino ir suvienodino asmens duomenų apsaugą visoje Europos Sąjungoje. Kad galėtume suteikti Jums galimybę įsigyti UAB „Ivega“ ir Ko gaminių/paslaugų, reikalinga rinkti ir kaupti Jūsų asmens duomenis, kurie bus naudojami išrašant PVM sąskaitą faktūrą bei pristatant užsakymą, todėl, vadovaujantis BDAR reikalavimais, šiam tikslui reikalingas Jūsų sutikimas, kurį kviečiame išreikšti, žemiau.

Jūsų asmens duomenų valdytojas bus UAB „Ivega" ir Ko, įmonės kodas 151473383, buveinės adresas Vytauto g. 18, LT-68298 Marijampolė, tel. +370 61411668, el. p. info@ivega.lt; info1@ivega.lt. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tik vykdant Jūsų užsakymą, kontakto su Jumis palaikymo ir autentifikavimo, naudojantis mūsų pasiūlymais, bendradarbiavimo su Jumis atnaujinimo ir tęsimo tikslais. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – BDAR, LR asmens duomenų apsaugos įstatymas, šis Jūsų sutikimas ir kiti LR teisės aktai. Jūsų pateikti asmens duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims.

Jūsų asmens duomenys bus saugojami 10 metų, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas

Pateikus savo asmens duomenis, Jūs turite teisę:

- prašyti, kad UAB „Ivega" ir Ko leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;

- nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;

- teisę į šių duomenų perkeliamumą;

- bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;

- teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.

Jūsų asmens duomenų pateikimas gali būti teisės aktais arba sutartyje numatytas reikalavimas, ar reikalavimas, kurį būtina įvykdyti norint sudaryti sutartį ir Jūs privalote pateikti kai kuriuos asmens duomenis, reikalingus sutarčiai sudaryti/įvykdyti užsakymą. Jums nepateikus savo asmens duomenų ar nesutikus jų rinkti, kaupti ir tvarkyti, jokių pasekmių Jums nekils, tačiau negalėsime įvykdyti Jūsų užsakymo.

Jūsų pateiktų asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais nenaudosime.

Jūs bet kuriuo metu galėsite atšaukti savo sutikimą, atsiųsdami laišką el. paštu info@ivega.lt; info1@ivega.lt ir/arba tokiomis pačiomis priemonėmis, kaip ir išreiškėte sutikimą.

 

Duomenys prekių pristatymui

Pirkėjui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui ir PVM sąskaitos faktūros išrašymui būtini asmeniniai duomenys: